POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, l’Usuari que faciliti dades de caràcter personal a través d’aquesta pàgina Web queda informat i consenteix el tractament d’aquestes dades per part de Dr. Serena Estética SLP, les dades de contacte de les quals són les següents:

  • CIF: B64459662
  • Adreça postal: Mariano Cubí 128, Barcelona 08021 (Espanya)
  • Telèfon: (+34) 93 418 17 25
  • Correu electrònic: serena@serenaclinic.com
  • Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al TOM 39337, foli 43, full B 346299 Inscripció 1a.

Les dades seran tractades amb finalitat de contactar amb el remitent de la informació per donar resposta a la vostra petició o consulta i fer-ne un seguiment posterior.

Les dades es tractaran sobre la base del seu consentiment, no sent obligatori facilitar-les, i en este cas no es podran tractar per a les finalitats indicades. Les dades seran conservades fins que quedi resolta la vostra sol·licitud, consulta o comunicació. Podeu retirar el consentiment per al tractament de les vostres dades en qualsevol moment, si bé això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Té dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, la seva rectificació o supressió, així com, en els casos previstos al Reglament General de Protecció de Dades, a la limitació del seu tractament, a oposar-s’hi ia la seva portabilitat, mitjançant sol·licitud escrita i signada en què es contingui la informació següent: nom, cognoms, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del DNI o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. L’escrit haurà de remetre’s a qualsevol de les adreces de contacte indicades. Davant de qualsevol eventual violació dels seus drets, podeu presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Així mateix, Dr. Serena Estética SLP informa que a través de les seves xarxes socials es publicaran esdeveniments, concursos, actes, programes o qualsevol altre tipus d’informació publicitària sobre els productes i serveis que ofereix, acceptant l’usuari ser destinatari d’aquesta informació mer fet de fer-se “amic” o seguidor” de l’empresa a les xarxes socials. Si l’Usuari no desitja rebre aquesta informació als seus perfils de les xarxes socials, haurà de deixar de seguir a l’empresa. En cas que s’hagin facilitat les dades personals d’un tercer, és l’exclusiva responsabilitat de qui ho faci haver obtingut prèviament el consentiment d’aquesta persona perquè les dades siguin tractades per nosaltres, havent-lo informat prèviament de tot allò previst a l’article 14 del Reglament General de Protecció de Dades.

L’Usuari és responsable que la informació que proporcioneu a través d’aquesta web sigui certa. A aquests efectes, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real. L’Usuari serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni i dels perjudicis que això causi a Dr. Serena Estética SLP oa tercers.

Dr. Serena Estética SLP garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que li siguin facilitades. Amb aquesta finalitat, té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa que són necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzats.